Електронни услуги

Издаване и прехвърляне на гаранции
Заявление за издаване и прехвърляне Детайли Заяви
Заявление за издаване Детайли Заяви
Заявление за прехвърляне Детайли Заяви
Заявление за прехвърляне от фонд Детайли Заяви
Подаване на тримесечна и годишна информация за производство на ел. енергия за ВИ
Приложение 1 - Подаване на тримесечна и годишна информация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници Детайли Заяви
Приложение 2 - Подаване на тримесечна и годишна информация за производство на тoплинна енергия от възобновяеми източници Детайли Заяви
Приложение 3 - Подаване на тримесечна и годишна информация за пренос и разпределение на електрическа енергия от възобновяеми източници Детайли Заяви
Приложение 4 - Подаване на тримесечна и годишна информация за производство на биогорива и течни горива от биомаса Детайли Заяви
Приложение 5 - Подаване на информация за предоставяне на българския пазар на биогорива: от разпространители/ дистрибутори, лица, които въвеждат от ес и лица, които внасят от трети страни Детайли Заяви
Приложение 6 - Подаване на тримесечна и годишна информация за производство на газ от възобновяеми източници Детайли Заяви
Декларации
Заявление за промяна в обстоятелствата на задължено лице Детайли Заяви
Декларации за задължения по чл. 57 ал. 5 от ЗЕЕ Детайли Заяви
Декларация за продадени количества енергия/горива към крайни потребители Детайли Заяви
Информация за извършено обслeдване на сграда Детайли Заяви
Информация за извършено обслeдване на проекти сгради Детайли Заяви
Годишни отчети
Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ Детайли Заяви
Годишен отчет на управлението на енергийната ефективност в предприятия и промишлени системи съгласно чл. 63 от ЗЕЕ Детайли Заяви
Форма за предоставяне на информация от търговците с енергия в съответствие с чл. 68, ал. 2 и ал.3 и чл. 63 от ЗЕЕ Детайли Заяви
Форма за предоставяне на информация от търговците с природен газ Детайли Заяви
Климатици/отоплителни инсталации
Декларация за притежание на отоплителна инсталация с водогреен котел Детайли Заяви
Декларация за притежание на климатични инсталации Детайли Заяви
Доклад за проверка на отоплителна инсталация с водогреен котел Детайли Заяви
Доклад за проверка на климатични инсталации Детайли Заяви
Регистри по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ и по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ
Искане за регистрация Детайли Заяви
Искане за промяна Детайли Заяви
Искане за заличаване Детайли Заяви
Искане за пререгистрация Детайли Заяви
Искане за издаване на дубликат на удостоверение Детайли Заяви
Предоставяне на информация от лицата вписани в регистъра по чл. 44, ал. 1 и чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ Детайли Заяви
Уведомление за промяна на техническо средство или трудовия договор на дадено лице Детайли Заяви