Детайли за eлектроннa услугa

Наименование по услугата
Издаване и прехвърляне на гаранции за произход на произведена енергия от възобновяеми източници
Описание на услугата
819 Издаване и прехвърляне на гаранции за произход на произведена енергия от възобновяеми източници
Резултат от услугата
Необходими документи
  • справка по чл. 4, ал. 7 от Наредбата – оригинал (по образец)
  • фактури, издадени при продажбата на съответното количество енергия - заверено копие
  • документ за платена такса – оригинал или заверено копие
  • двустранно подписани протоколи за търговско мерене на произведено количество енергия от възобновяеми източници – заверено копие
  • данни за местонахождението на уредите за търговско измерване и на регистриращите контролни уреди (еднолинейна схема) – заверено копие
  • разрешение за ползване – заверено копие
  • други документи
  • Пълномощно
Правно основание за изпълнение на услугата
Наредба № РД-16-1117/14.10.2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници - чл. 9, ал. 3
Цена на услугата
20