Детайли за eлектроннa услугa

Наименование по услугата
Издаване на гаранции за произход на произведена енергия от възобновяеми източници
Описание на услугата
819 Издаване на гаранции за произход на произведена енергия от възобновяеми източници
Резултат от услугата
Необходими документи
  • справка по чл. 4, ал. 7 от Наредбата – оригинал (по образец)
  • документ за платена такса – оригинал или заверено копие
  • двустранно подписани протоколи за търговско мерене на произведено количество енергия от възобновяеми източници – заверено копие
  • данни за местонахождението на уредите за търговско измерване и на регистриращите контролни уреди (еднолинейна схема) – заверено копие
  • разрешение за ползване – заверено копие
  • други документи
  • Пълномощно
Правно основание за изпълнение на услугата
Наредба № РД-16-1117/14.10.2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници - чл. 9, ал. 3
Цена на услугата
20