Детайли за eлектроннa услугa

Наименование по услугата
Прехвърляне на гаранции за произход на произведена енергия от възобновяеми източници
Описание на услугата
819 Издаване на гаранции за произход на произведена енергия от възобновяеми източници
Резултат от услугата
Необходими документи
  • Документ удостоверяващ сделката
  • други документи
  • Пълномощно
Правно основание за изпълнение на услугата
Наредба № РД-16-1117/14.10.2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници - чл. 9, ал. 3
Цена на услугата
0