СРАВНЕНИЕ НА ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Показатели за сравнение
  • Енергийна интензивност = общо ползвана енергия/добавена стойност, в kWh/BGN (киловатчаса/лев)
  • Въглеродна интезивност = емисии на парникови газове/добавена стойност, в kgCO2/BGN(килограма СО2 еквивалент за един лев)
  • Eнергoемкост (eнергийно потребление за единица продукция или услуга) = общо ползвана енергия/ производство на продукция или предоставяни услуги в парични единици, в kWh/BGN (киловатчаса/лев)
  • Индикатор Въглероден отпечатък (емисии на парникови газове за единица продукция или услуга) = общо емисии на парникови газове/ производство на продукция или предоставяни услуги в парични единици, в kgCO2/BGN(килограма СО2 еквивалент за един лев)

За изчисление на показатели на предприятието спрямо референтните стойности е необходимо да попълните следните данни:

Добави
НаименованиеМерна единицаСтойностДействия
MWh
т.
хил. лв.
хил. лв.
Сравни
Показатели за сравнение по произведена продукция
  • Енергийна интензивност = общо ползвана енергия/количество произведена продукция,в kWh/натурални единици(тона, броя, кв.м и т.н.)
  • Въглеродна интезивност = емисии на парникови газове/количество произведена продукция, в kgCO2/натурални единици(тона, броя, кв.м и т.н.)
Добави
НаименованиеМерна единицаКоличествоЕнергия(MWh)CO2(т.)Действия