Обновяване на изолацията и отоплителната инсталация на съществуващи жилищни сгради и сгради за обществено обслужване

Отопляема/охлаждана площ на сграда(или обновяваната част от сградата) Специфичната годишна потребна топлина за отоплението преди обновяването Специфичната годишна потребна топлина за отоплението след обновяването кпд на топлоснабдяването преди обновяването(сезонен) кпд на топлоснабдяването след обновяването(сезонен) Спестеното количество енергия за отопление за една година FES
Fоп SHDc SHDн ƞc ƞн FES
m2 kWh/m2/год. kWh/m2/год. kWh/год.