Енергийно спестяване в индустрията (в рамките на директивата)

Специфичен разход на енергия за производството на единица продукт преди прилагане на мерките за енергоспестяване Специфичен разход на енергия за производството на единица продукт sled прилагане на мерките за енергоспестяване Произведена продукция през съответната година Спестено количество енергия за производство на определен продукт в индустрията за една година
SECIc SECIн W FESind
kWh/ед. прод./год. kWh/ед. прод./год. тона, m2, броя... kWh/год.