Енергийно спестяване в автомобилния транспорт

Специфичен разход на гориво за 1 пътникокилометър на заменения автомобил Специфичен разход на гориво за 1 пътникокилометър на новия автомобил Извършена транспортна работа от автомобила през съответната година Специфичен разход на гориво за 1 тон - километър на заменения автомобил Специфичен разход на гориво за 1 тон - километър на новия автомобил Извършена транспортна работа от автомобила през съответната година Спестеното количество горива от замяната на един пътнически автомобил Спестеното количество горива от замяната на един товарен автомобил
SPTc SPTн Tpt STTc STTн Ttt FESAVT FESAVT
гр.н.е/ткм/год. гр.н.е/ткм/год. пкм гр.н.е/ткм/год. гр.н.е/ткм/год. ткм кг.н.е/год. кг.н.е/год.