ФОРМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТЪРГОВЦИТЕ С ПРИРОДЕН ГАЗ СЪГЛАСНО ЧЛ. 40, АЛ. 2, т. 2 и т. 3 и АЛ. 3, т. 1 и т. 4 ОТ ЗЕЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ СЛЕД ГАЗИФИКАЦИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ № 258/19.10.2012 г. - УСЛУГИ

Гориво Доставен природен газ Прир.газ изгорен с конд.котел Доставена енергия с прир.газ Нетна крайна енергия Еквивалетна потребна енергия Спестена крайна енергия Спестена първична енергия Спестени емисии CO2
nm3/1000 % MWh MWh MWh MWh MWh tоп