Обновяване на сградните ограждащи конструкции и елементи (стени, покриви, прозорци) на съществуващи жилищни сгради

Площ на обновения компонент на изолацията Коефициент на топлопреминаване преди обновяването Коефициент на топлопреминаване след обновяването Корекционен коефициент в зависимост от климатичната зона; ако няма данни, се приема за 1 Корекционен коефициент, зависещ от типа на отоплителната система и използвания енергиен източник; ако няма данни, се приема за 0.95 при директно електрическо отопление и 0.6 при отопление с котел на твърдо гориво Корекционен коефициент в зависимост от денонощна и седмична продължителност на отоплението на сградата; ако няма данни се приема за 0.5 Отоплителни ден градуси Спестено количество енергия за отопление за една година
Fел Uc Uн a b c HDD UFES
m2 W/m2*K W/m2*K K*ден/год. kWh/год.