Нови нормативни изисквания за енергийни характеристики на жилищни сгради и сгради за обществено обслужване

Отопляема/охлаждана площ на новите сгради от определен вид съгласно Номенклатурата на видовете строежи, въведени в експлоатация през годината Специфична потребна топлина за отопление на 1 кв. м отопляема площ на сградите по измерен годишен разход на енергия за отопление през 1991г. Специфична потребна топлина за отопление на 1 кв. м отопляема площ на сградите по измерен годишен разход на енергия за отопление през годината, следваща годината на обновяването кпд на топлоснабдяването според новите изисквания (сезонен) кпд на топлоснабдяването според новите изисквания (сезонен) Спестено количество енергия за отопление за една година
Fоп SHDc SHDн ƞс ƞн FESN
m2 kWh/m2/год. kWh/m2/год. kWh/год.