Подмяна на съществуващ котел в жилищни сгради и в сгради за обществено обслужване

Номинален кпд на стария котел по технически данни на производителя/доставчика или сезонния кпд на стария котел, документиран в доклад от извършена проверка по реда на наредбата по чл. 32 от ЗЕЕ Номинален кпд на новия котел по технически данни на производителя/доставчика или сезонния кпд, установен чрез извършена проверка по реда на наредбата по чл. 32 от ЗЕЕ Специфична годишна потребна топлина за отопление на отопляваните помещения от подменения котел Отопляема площ на отопляваните от подменения котел помещения Спестено количество енергия от подмяна на котел за една година
ƞс ƞн SHD A FESк
kWh/m2/год. m2 kWh/год.