Използване на слънчеви колектори за гореща вода за битови нужди в жилищни сгради и в сгради за обществено обслужване

Средно специфично годишно спестяване на топлина от 1 м2 слънчев колектор кпд със стойност 1 за водогреен бойлер с електрически нагревател или кпд на топлоснабдяването при загряване на водата за битови нужди с използване на друг енергоносител, различен от електричество Площ на колекторите Спестено количество енергия от инсталиране на слънчеви колектори за гореща вода за битови нужди за една година
USAVE ƞc Fc.n. FESs
kWh/m2 m2 kWh/год.