Подмяна на съществуващи лампи в жилищни сгради или в сгради за обществено обслужване

Мощност на старата лампа Мощност на новата лампа Брой работни часове (при липса на данни се приема 1000 часа/г. за жилищни и 2500часа/г. за сгради за обществено обслужване) Корекционен фактор, отчитащ, че част от закупените нови лампи н заместват незабавно съществуващите. Този фактор е 1 когато се подменя съществуваща лампа Спестено количество енергия от една лампа при подмяна на съществуващи лампи в жилищни сгради
Pc Pн ƞh Fгвр FESL
W W часа kWh/год.