Използване на малки системи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (когенератори) за домакински нужди