Използване на системи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (когенерация) в индустрията