Използване на системи за оползотворяване на отпадна топлина в циркулационни системи