Информация за извършено обслeдване на система за изкуствено осветление

Наименование на услугата
Описание на услугата
Резултат от услугата
Необходими документи
  • Резюме от обследването за енергийна ефективност на система за изкуствено осветление в формат .xls или .xlsx
  • Приемо-предавателен документ
  • Декларация по чл.59, ал. 2 и 4 от ЗЕЕ
  • Други документи
Правно основание за изпълнение на услугата
Цена на услугата
0 лв.