Обследване на предприятие/промишлена система

Наименование на услугата
Описание на услугата
Резултат от услугата
Необходими документи
  • Резюме от обследването за енергийна ефективност на предприятие/промишлена система във формат .xls или .xlsx
  • Приемо-предавателен документ
  • Декларация по чл.59, ал. 2 и 4 от ЗЕЕ
  • Други документи
Правно основание за изпълнение на услугата
Цена на услугата
0 лв.