COMPARING BASIC INDICATORS FOR ENERGY INTESITY OF SMALL AND AVERAGE ENTERPRISE

With this tool you can find out how efficient you use energy at your enterprise is in the following economic sectors

ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ png Compare
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ png Compare
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ png Compare
СТРОИТЕЛСТВО png Compare
ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ png Compare
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО png Compare

Сравнителния анализ се прави за съпоставими дейности и приложението дава възможност на предприятията да изберат дейност за която да сравняват своите показатели. За целите на анализа от НСИ бяха получени анонимизирани индивидуални данни за малки и средни предприятия за период от последните три години. За всяко предприятие данните предоставени от НСИ включват:

  • общо ползвана енергия - цялото количество енергия използвана от предприятията за производството на стоки и предоставянето на услуги
  • производство/продажби на продукция или предоставяне на услуги“ в национални парични единици (BGN) по текущи цени за съответната година и в натурални единици ако има такива налични данни
  • добавена стойност - в национални парични единици (BGN) по текущи цени за съответната година