Заявление за издаване на УЕС

Наименование на услугата
Описание на услугата
Електронна административна услуга.Издаване на удостоверения за енергийни спестявания, с които се потвърждава изпълнението на поставени индивидуални цели за енергийни спестявания
Резултат от услугата
Издаване на удостоверение за енергийни спестявания
Необходими документи
  • Заявление за издаване на удостоверение за енергийни спестявания
  • Протокол от оценка на постигнати енергийни спестявания
  • Доклад от обследвания за ЕЕ, извършени преди и след въвеждане на мерките
  • Методика за доказване на енергийни спестявания
  • Документи, удостоверяващ датата на въвеждане в експлоатация на изпълнените мерки
  • Документ за платена такса
  • Други документи
Правно основание за изпълнение на услугата
Закон за енергийната ефективност - чл. 75, ал. 1
Цена на услугата
30 лв.