СРАВНЕНИЕ НА ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

С помощта на инструмента можете да разберете колко ефективно използвате енергия във вашето предприятие в следните сектори от икономиката

ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ png Сравни
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ png Сравни
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ png Сравни
СТРОИТЕЛСТВО png Сравни
ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ png Сравни
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО png Сравни

Сравнителния анализ се прави за съпоставими дейности и приложението дава възможност на предприятията да изберат дейност за която да сравняват своите показатели. За целите на анализа от НСИ бяха получени анонимизирани индивидуални данни за малки и средни предприятия за период от последните три години. За всяко предприятие данните предоставени от НСИ включват:

  • общо ползвана енергия - цялото количество енергия използвана от предприятията за производството на стоки и предоставянето на услуги
  • производство/продажби на продукция или предоставяне на услуги“ в национални парични единици (BGN) по текущи цени за съответната година и в натурални единици ако има такива налични данни
  • добавена стойност - в национални парични единици (BGN) по текущи цени за съответната година