819 Издаване на гаранции за произход на произведена енергия от възобновяеми източници

Наименование на услугата
819 Издаване на гаранции за произход на произведена енергия от възобновяеми източници
Описание на услугата
Електронна административна услуга
Резултат от услугата
Издаване на гаранции за произход.
Необходими документи
  • Двустранно подписани протоколи за търговско мерене на произведено количество енергия от възобновяеми източници
  • Фактури, издадени при продажбата на съответното количество енергия
  • Документ за платена такса - Банкова сметка на АУЕР IBAN : BG08 BNBG 9661 3100 1425 01, BIC : BNBGBGSD, Българска народна банка
  • Справка по чл. 4, ал. 7 от Наредба № РД-16-1117 от 14.10.2011 г. - https://www.seea.government.bg/bg/garantsii-za-proizhod#obraztzi-na-dokumenti
  • Данни за местонахождението на уредите за търговско измерване и на регистриращите контролни уреди -еднолинейна схема(при първоначално подаване)
  • Разрешение за ползване(при първоначално подаване)
  • Пълномощно
  • Други документи
Правно основание за изпълнение на услугата
Наредба № РД-16-1117 от 14.10.2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници
Цена на услугата
20