819 Издаване на гаранции за произход на произведена енергия от възобновяеми източници

Наименование на услугата
819 Издаване на гаранции за произход на произведена енергия от възобновяеми източници
Описание на услугата
Електронна административна услуга
Резултат от услугата
Издаване на гаранции за произход.
Необходими документи
  • Двустранно подписани протоколи за търговско мерене на произведено количество енергия от възобновяеми източници
  • Документ за платена такса - Банкова сметка на АУЕР IBAN : BG08 BNBG 9661 3100 1425 01, BIC : BNBGBGSD, Българска народна банка
  • Еднолинейна схема или документ за местонахождението на средствата за търговско измерване и/или средствата за техническо измерване, отговарящи на изискванията по отношение на средствата за търговско измерване(при първоначално подаване)
  • Разрешението за ползване или удостоверението за въвеждане в експлоатация в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията или декларация по чл. 151, ал. 10, изречение второ от ЗУТ(при първоначално подаване)
  • Пълномощно
  • Други документи
Правно основание за изпълнение на услугата
НАРЕДБА № Е-РД-04-2 за гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници -чл. 6, ал. 1
Цена на услугата
20 лв.