819 Издаване и/или прехвърляне на гаранции за произход на произведена енергия от възобновяеми източници

Наименование на услугата
819 Издаване и/или прехвърляне на гаранции за произход на произведена енергия от възобновяеми източници
Описание на услугата
Електронна административна услуга
Резултат от услугата
Издаване и прехвърляне на гаранции за произход.
Необходими документи
  • Двустранно подписани протоколи за търговско мерене на произведено количество енергия от възобновяеми източници
  • Фактури, издадени при продажбата на съответното количество енергия
  • Документ за платена такса - Банкова сметка на АУЕР IBAN : BG08 BNBG 9661 3100 1425 01, BIC : BNBGBGSD, Българска народна банка
  • Справка по чл. 4, ал. 7 от Наредба № РД-16-1117 от 14.10.2011 г. - https://www.seea.government.bg/bg/garantsii-za-proizhod#obraztzi-na-dokumenti
  • Данни за местонахождението на уредите за търговско измерване и на регистриращите контролни уреди -еднолинейна схема(при първоначално подаване)
  • Разрешение за ползване(при първоначално подаване)
  • Пълномощно
  • Други документи
Правно основание за изпълнение на услугата
Наредба № РД-16-1117 от 14.10.2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници - чл. 9, ал. 3
Цена на услугата
20