Издаване и прехвърляне на гаранции за произход на произведена енергия от възобновяеми източници

Ръководство за подаване на заявление за издаване и прехвърляне на гаранции за произход 📃

Наименование на услугата
Издаване и прехвърляне на гаранции за произход на произведена енергия от възобновяеми източници

В случай, че желаете да подадете заявлението на хартиен носител може да го изтеглите от тук: Образец на заявление за издаване и прехвърляне на гаранция за произход
В случай, че нямате регистрация и желаете да подадете искането за регистрация на хартиен носител може да го изтеглите от тук: Образец на искане за регистрация на обект и производител за производство на енергия от възобновяеми източници
Описание на услугата
В случай, че произведената електроенергия се изкупува на преференциална цена, производителя получава премия от ФСЕС или търговецът на енергия иска да му се прехвърлят гаранциите за произход, се подава: Заявление за издаване и прехвърляне на гаранции за произход на енергия от възобновяеми източници . За централи до 30 kW инсталирана мощност заявлението се подава, не по-късно от десет календарни месеца след месеца, в който е произведена енергията. За централи над 30 kW инсталирана мощност заявлението се подава, всеки календарен месец, след месеца, в който е произведена енергията. Заявление не се подава, когато произведената енергия от възобновяеми източници е за количество, по-малко от това, за което може да бъде издадена гаранция за произход(1 MWh).
Резултат от услугата
Издаване и прехвърляне на гаранции за произход.
Необходими документи
  • Двустранно подписани протоколи за търговско мерене на произведено количество енергия от възобновяеми източници
  • Фактури, издадени при продажбата на съответното количество енергия
  • Документ за платена такса - Банкова сметка на АУЕР IBAN : BG08 BNBG 9661 3100 1425 01, BIC : BNBGBGSD, Българска народна банка
  • Еднолинейна схема или документ за местонахождението на средствата за търговско измерване и/или средствата за техническо измерване, отговарящи на изискванията по отношение на средствата за търговско измерване(при първоначално подаване)
  • Разрешението за ползване или удостоверението за въвеждане в експлоатация в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията или декларация по чл. 151, ал. 10, изречение второ от ЗУТ(при първоначално подаване)
  • Пълномощно
  • Други документи
Правно основание за изпълнение на услугата
НАРЕДБА № Е-РД-04-2 за гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници - чл.7, ал.1
Цена на услугата
20 лв.