Заявление за прехвърляне на УЕС

Наименование на услугата
Описание на услугата
Резултат от услугата
Необходими документи
  • Заявление за прехвърляне на удостоверение за енергийни спестявания
  • Протокол, изготвен по образец съгласно приложение № 7от Наредба № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. с нотариална заверка на подписите
  • Други документи
Правно основание за изпълнение на услугата
Цена на услугата
0 лв.