Прехвърляне или анулиране на гаранции за произход на произведена енергия от възобновяеми източници

Наименование на услугата
Прехвърляне или анулиране на гаранции за произход на произведена енергия от възобновяеми източници

В случай, че желаете да подадете заявлението на хартиен носител може да го изтеглите от тук: Образец на заявление за прехвърляне на гаранция за произход
Описание на услугата
Резултат от услугата
Необходими документи
  • Документ удостоверяващ сделката
  • Искане за издаване на удостоверение за отмяна
  • Декларация за неизползване на преференциална цена
  • Пълномощно
  • Други документи
Правно основание за изпълнение на услугата
НАРЕДБА № Е-РД-04-2 за гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници - чл. 13, ал. 1
Цена на услугата
0 лв.