Прехвърляне или анулиране на гаранции за произход на произведена енергия от възобновяеми източници

Наименование на услугата
Прехвърляне или анулиране на гаранции за произход на произведена енергия от възобновяеми източници
Описание на услугата
Резултат от услугата
Необходими документи
  • Пълномощно
  • Документ удостоверяващ сделката
  • Декларация за неизползване на преференциална цена
  • Други документи
Правно основание за изпълнение на услугата
Наредба № РД-16-1117 от 14.10.2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници
Цена на услугата
0