Приложение 4

Наименование на услугата
Приложение 4
Описание на услугата
Подаване на тримесечна и годишна информация
Резултат от услугата
Необходими документи
  • Пълномощно
  • Други документи
Правно основание за изпълнение на услугата
Цена на услугата
0