Искане за заличаване(на търговци по чл. 43, ал. 1,2 и чл. 59, ал. 1 от ЗЕЕ)

Наименование на услугата
Искане за заличаване(на търговци по чл. 43, ал. 1,2 и чл. 59, ал. 1 от ЗЕЕ)
Описание на услугата
http://iisda.government.bg/adm_services/services/from_central_administrations?search=1&subSectionId=644
Резултат от услугата
Необходими документи
  • Други документи
Правно основание за изпълнение на услугата
Наредба № РД-16-301 от 10.03.2014 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, реда за получаване на информация от регистрите, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране
Цена на услугата
0