Подаване на Годишни отчети и декларации съгласно Закон за енергийна ефективност

Декларация за продадени количества енергия/горива към крайни потребители

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Форма за предоставяне на информация от търговците с енергия в съответствие с чл. 68, ал. 2 и ал.3 и чл. 63 от ЗЕЕ

Форма за предоставяне на информация от търговците с природен газ

Информация за изпълнението на общинските програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива