Подаване на Годишни отчети и декларации съгласно Закон за енергийна ефективност

Декларация за продадени количества енергия/горива към крайни потребители

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Информация за изпълнението на общинските програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива

Годишна информация за изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания (Чл. 63, Ал. 8 от ЗЕЕ)