Подаване на Документи от Лица извършващи обследване за ЕЕ на сгради, предприятия, промишлени системи и системи за ВИО

Искане за вписване (на търговци по чл. 43, ал. 1,2 и чл. 59, ал. 1 от ЗЕЕ)

Искане за вписване на промени(на търговци по чл. 43, ал. 1,2 и чл. 59, ал. 1 от ЗЕЕ)

Искане за заличаване(на търговци по чл. 43, ал. 1,2 и чл. 59, ал. 1 от ЗЕЕ)

Искане за пререгистрация (на търговци по чл. 43, ал. 1,2 и чл. 59, ал. 1 от ЗЕЕ)

Искане за издаване на дубликат на удостоверение

Предоставяне на информация от лицата вписани в регистъра по чл. 44, ал. 1 и чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ

Уведомление за промяна на техническо средство или трудовия договор на дадено лице